نمونه پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال رشته مدیریت ارزیابی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

پروپوزال رشته مدیریت در مورد ارتباط مديريت كيفيت جامع و رضايت مشتريان

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط هوش رقابتی و میزان فروش

نمونه پروپوزال رشته مدیریت صنعتی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط اخلاق حرفه ای مدیران با هوش معنوی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط خستگي شغلی و اشتياق شغلی كاركنان

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی و عملكرد مالی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرهنگ سازماني و مسئولیت پذیری اجتماعی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سلامت روانی و فرسودگي شغلی

نمونه پروپوزال رشته مدیریت دولتی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سلامت سازماني با تعهد مديران

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط بازاریابی اجتماعی و جذب مشتری

پروپوزال رشته مدیریت ارزیابی عوامل مختلف سازمانی بر فساد اداری

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی و فساد اداری

پروپوزال رشته مدیریت بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتری

پروپوزال رشته مدیریت در مورد ارتباط كيفيت زندگی كاری و توانمندسازی و رضايت شغلی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازی

نمونه پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

پروپوزال رشته مدیریت در مورد ارتباط مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد

نمونه پروپوزال رشته مديريت صنعتی گرايش مالی

پروپوزال رشته مدیریت ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و خلاقیت

پروپوزال رشته مدیریت ارزیابی ارتباط سرمایه فکری و کیفیت خدمات

نمونه پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی

پروپوزال رشته مدیریت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت

پروپوزال رشته مدیریت تاثیر شایستگی های رهبر بر اشتیاق شغلی کارکنان